obs De Bascule, 'Werelds Onderwijs'

Obs De Bascule is een toegankelijke, openbare, brede school met een prettige en open sfeer. Ons onderwijs daagt de leerling uit om zich in een veilige omgeving, waarin structuur en duidelijkheid wordt geboden, te ontwikkelen. Ons team bestaat uit professionals die met een grote actieve betrokkenheid, passie voor hun coachende rol en met een duidelijk doel voor ogen, de leerlingen steeds een stapje verder brengen. Dit doen we door ons onderwijs op verschillende manieren aan te bieden. Niet alleen passief, maar ook actief. In de ochtend werken wij aan de basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden koppelen we steeds meer aan de wereld orienterende vakken. Door de wereld oriënterende vakken in thema’s aan te bieden kijken verder dan de methodes, halen we de “buurt” en ook de “wereld” naar binnen. Hierdoor vergroten we de zelfstandigheid van de leerlingen en worden zij medeverantwoordelijk voor eigen leerproces.

We investeren flink in de basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Door effectief onderwijs, opbrengstgericht werken en ons streven naar excellent onderwijs, willen we op `De Bascule` maximale opbrengsten halen.
De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem met veel ruimte voor groepsinstructie en zelfstandig werken. Omdat we rekening houden met de mogelijkheden van de leerlingen, wordt er binnen de groep gedifferentieerd volgens het principe van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. De school heeft de volgende kenmerken van een adaptieve school hoog in het vaandel staan:

  • Voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag
  • Het bevorderen van responsief gedrag en coöperatief leren


Voor leerlingen met leerproblemen wordt door de leerkracht in samenspraak met de Intern Begeleider en de kwaliteitsmedewerker vanuit OOE  een speciaal handelingsplan/ groepsplan gemaakt of een eigen leerlijn opgesteld. Op gezette tijden worden alle kinderen op begrippen, rekenen, spelling en lezen getoetst. De resultaten worden in het team besproken. De leerprestaties worden in onze school op systematische wijze geëvalueerd tijdens de leerlingenbesprekingen in het onder- en bovenbouwoverleg en in de teamvergaderingen.

Openbaar Onderwijs Emmen heeft een bovenschoolse visie geformuleerd en die luidt als volgt: Openbaar Onderwijs Emmen heeft ´Oog voor de wereld’. Kinderen worden wereldburgers. Kinderen leren met passie en ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Kinderen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om hun leren vorm en betekenis te geven (kenniscreatie) in relatie tot de wereld van de toekomst, passend bij hun ontwikkeling. Leerkrachten begeleiden, sturen en bewaken het proces.
De leerlingen van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en kennismaatschappij waar we kinderen op moeten voorbereiden. Kinderen op onze school kunnen zich optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk, in balans, zijn toegerust voor deelname aan de samenleving.

Uitgangspunten en werkwijzen:
Ondernemend leren en Talentontwikkeling. Gezien de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn we ons bewust van de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21ste eeuw en hier werken we aan door middel van thematisch onderwijs.
Samenwerking. Op De Bascule leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren, samen te werken en respect te hebben voor elkaar.
Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Op De Bascule leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. We hanteren duidelijke school- en groepsregels.
Effectiviteit. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen.
Zelfstandigheid. Op De Bascule kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen deze werkwijze kijken we wat een leerling aankan. We hebben aandacht voor meer begaafde leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Indien nodig krijgen onze leerlingen extra ondersteuning of een aangepast lesprogramma om hun leerdoelen te bereiken.
Kwaliteit. Op obs De Bascule toetsen we de kwaliteit aan onze eigen visie en aan het toezichtkader van de inspectie. Onze ouders, leerlingen en team zijn tevreden over ons geboden onderwijs en schoolklimaat.
Professionaliteit. Ons team is deskundig op het gebied van adaptief onderwijs, Directe instructie, cultuureducatie, het begeleiden van meer begaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek.
De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de samenleving van groot belang. Dit mag echter niet ten koste gaan van taal, rekenen en lezen. Deze drie leerstofgebieden krijgen de grootste prioriteit.

Obs De Bascule, Werelds Onderwijs!

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden