Obs "De Bascule", een school in balans.

Visie Openbaar Onderwijs Emmen

Openbaar Onderwijs Emmen heeft een bovenschoolse visie geformuleerd en die luidt als volgt: Openbaar Onderwijs Emmen heeft "Oog voor de wereld". Kinderen worden wereldburgers. Kinderen leren met passie en ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Kinderen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om hun leren vorm en betekenis te geven (kenniscreatie) in relatie tot de wereld van de toekomst, passend bij hun ontwikkeling. Leerkrachten begeleiden, sturen en bewaken het proces.

Met dit als uitgangspunt hebben wij de missie en visie van obs De Bascule als volgt geformuleerd:

Obs “De Bascule”, een school in balans.

De leerlingen van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie-en netwerkmaatschappij waar we de kinderen op moeten voorbereiden. Kinderen op onze school kunnen zich optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk, in balans,  zijn toegerust voor deelname aan de samenleving. 

 • Ondernemend leren en Talentontwikkeling. Gezien de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn we ons bewust van de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21ste eeuw.   
 • Samenwerking. Op De Bascule leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren, samen te werken en respect te hebben voor elkaar.
 • Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Op De Bascule leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. We hanteren duidelijke school- en groepsregels.
 • Effectiviteit.  Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen.
 • Zelfstandigheid. Op De Bascule kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen deze werkwijze kijken we naar wat een leerling aankan. We hebben aandacht voor meer begaafde leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Indien nodig krijgen onze leerlingen extra ondersteuning of een aangepast programma om hun leerdoelen te bereiken. 
 • Kwaliteit. Op De Bascule toetsen we onze kwaliteit aan onze eigen visie en aan het toezichtkader van de inspectie. Onze ouders, leerlingen en team zijn tevreden over ons geboden onderwijs en ons schoolklimaat. 
 • Professionaliteit. Ons team is deskundig op het gebied van Adaptief onderwijs, Directe instructie, cultuureducatie, het begeleiden van meer begaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek.

Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de samenleving van groot belang. Dit mag echter niet ten koste gaan van taal, rekenen en lezen. Deze drie leerstofgebieden krijgen de grootste prioriteit. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem met veel ruimte voor groepsinstructie en zelfstandig werken. Omdat we rekening houden met de mogelijkheden van de leerlingen, wordt er binnen de groep gedifferentieerd volgens het principe van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. De school heeft de kenmerken van een adaptieve school hoog in het vaandel staan:

- Voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag

- Het bevorderen van responsief gedrag en coöperatief leren

Sinds 1 augustus 2016 maakt obs De Bascule deel uit van cluster 6 van het Openbaar Onderwijs Emmen. In dit cluster zitten ook de openbare basisscholen De Iemenhof uit Schoonebeek en De Anbrenge uit Erica.

Voor de periode 2019-2023 staan een aantal doelen centraal in ons cluster en onze school:

 • Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling: Thematisch werken wordt doorontwikkeld,waarbij er aandacht is voor differentiatie en de coachende houding van de leerkracht.
 • Zorg voor kwaliteit: De Bascule heeft het basisarrangement; de opbrengsten zijn passend bij de schoolpopulatie en worden geanalyseerd en gemonitord; verbeterplanning ouder-, leerling-, en leerkrachtenquêtes uitvoeren.
 • Organisatie en management: samenwerking onderwijsteam cluster 6 intensiveren: samenwerking met de voorschool nog verder uitdiepen.
 • Zorg en begeleiding: Ondersteuning is optimaal mogelijk; onderwijsassistenten zijn optimaal ingezet; er zijn binnen het cluster minimaal een rekencoördinator en een taal/leescoördinator (beide aanwezig op De Bascule).
 • Onderwijs en leren: De Bascule heeft een breed aanbod gericht op talentontwikkeling; ondernemend leren; projectonderwijs; wetenschap en techniek en cultuur. Het aanbod sluit aan bij de thema's.

Elk van de scholen geeft hier op een eigen manier invulling aan. Dit wordt beschreven in een eigen schooljaarplan.

Taal/lees onderwijs optimaliseren

Onze school kent veel kinderen die moeite hebben met taal, lezen en woordenschat en met de verwerking hiervan. Op onze school willen we ervoor zorgen dat het aanbod passend is bij het kind. We vergroten de uitdagende talige omgeving om zo kinderen te prikkelen om actief deel te nemen aan het taal/leesonderwijs. We hebben een nieuwe methode voor begrijpend lezen aangeschaft en we bieden verschillende coöperatieve werkvormen aan. Het afgelopen schooljaar is de leesmonitor afgenomen en hier kwamen verbeterpunten uit naar voren. We gaan de motivatie van de leerlingen vergroten zodat ze meer plezier in het lezen krijgen. Dit door we door verschillende leesactiviteiten aan te bieden en mee te doen aan verschillende programma's via de bibliotheek. Ook zullen in de klassen activiteiten als de boekenkring, de leesclub en vertelkring een vast onderdeel van het lesaanbod zijn.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Er wordt twee keer per jaar SCOL (Sociale Compententie Obervatielijst) afgenomen bij de groepen 3 t/m 8 en KOL (Kleuterobservatielijst) bij de groepen 1 en 2. Daarnaast wordt in groep 6 t/m 8 leerling SCOL afgenomen. We maken gebruik van de methode "Kinderen en hun sociale talenten" en er worden regelmatig kindgesprekken gevoerd. Deze gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht maar worden ook gedaan door de vertrouwenspersoon/intern begeleider/anti-pest coördinator. Samen worden er naar oplossingen gezocht en/of mogelijk stappen gezet om het kind te helpen.

Dit schooljaar start het project Integrated Care waar wij als school aan meedoen. Integrated care is een samenwerking van verschillende organisaties die als doel heeft snel hulp te bieden aan kinderen en ouders die dat nodig hebben. Dit gaan we het komende jaar verder door ontwikkelen.

Proeftuin IKC

Vanuit het projectplan Integrale Kindcentra Openbaar Onderwijs 2016-2020 was de opdracht het onderzoeken van verschillende modellen voor ontwikkeling IKC in de gemeente Emmen. Obs De Bascule is een proeftuin IKC (Integraal Kind Centrum). De afgelopen jaren is er een goede samenwerking ontstaan met de kinderopvangorganisatie Zus&Zo. We delen dezelfde visie en hebben dezelfde stip op de horizon.

Het betekent dat we onderwijs, opvang en zorg aanbieden op een plek. We streven in het hele IKC naar doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 t/m 13 jaar als het gaat om de pedagogische aanpak, de zorg voor de kinderen en de educatieve leerlijnen. We onderzoeken de mogelijkheden om binnen- en buitenschools het spelen en leren meer met elkaar te verbinden. De zorg stemmen we op elkaar af en dat betekent dat we op meerdere niveaus met elkaar overleggen en bij elkaar komen kijken in de klas.

Het komende jaar werken we aan de integratie van pedagogische medewerkers in de basisschool en worden de doorgaande leerlijnen beschreven.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden