Resultaten onderwijs

Scholen met succes

Wij vinden de resultaten van ons onderwijs belangrijk. Daarom hechten wij waarde aan de mening van leerlingen en ouders en team. Om de kwaliteitsverbetering goed in kaart te brengen schrijven wij eens in de twee jaar een ouderenquête, een leerkrachtenquête en leerlingenquête uit. De resultaten hieruit worden besproken met het team, de leerlingenraad, de MR en de werkgroep ouderbetrokkenheid. De verbeterpunten worden opgenomen in een plan van aanpak.

Uitstroomcijfers

Jaarlijks stroomt ongeveer 40% van onze leerlingen uit naar TL / HAVO / VWO. De andere leerlingen stromen uit naar het VMBO. Uit de terugkoppeling van de resultaten van oud-leerlingen, kunnen we concluderen dat de adviezen die de school geeft bijna altijd de juiste zijn geweest.

Beoordeling onderwijsinspectie

De inspecteur voor het basisonderwijs komt op de scholen en doet uitgebreid onderzoek. Dit gebeurt soms door bij de leerkrachten lessen bij te wonen, uitgebreid documentenonderzoek, gesprekken met leerkrachten, directie, Interne Begeleider, ouders en kinderen. Er zijn drie toezichtarrangementen:

  • basistoezicht
  • aangepast toezicht kwaliteit
  • aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit.

Tijdens het laatste reguliere inspectiebezoek in 2016 is de school als voldoende beoordeeld. De conclusie van het rapport luidde:

“De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Bascule op de onderzochte onderdelen in  orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent.

In september 2020 heeft er vanuit de Onderwijsinspectie een themaonderzoek plaatsgevonden. De inspectie zag geen reden tot zorg en oordeelde dat de Bascule de zaken goed op orde heeft.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden